Algemene Voorwaarden

Advocatenkantoor Rechtens Advies

1. Advocatenkantoor Rechtens Advies is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt om de praktijk van advocatuur en een algemene adviespraktijk uit te oefenen. Als de huidige praktijk van Advocatenkantoor Rechtens Advies over gaat naar een ander kantoor met welke rechtsvorm dan ook, dan blijven de algemene voorwaarden van toepassing. Als de huidige praktijk van Advocatenkantoor Rechtens Advies vanuit een andere rechtsvorm wordt uitgeoefend blijven deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De bedingen in de algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Rechtens Advies, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Advocatenkantoor Rechtens Advies werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die – al dan niet in loondienst - bij de uitvoering door Advocatenkantoor Rechtens Advies van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Rechtens Advies aansprakelijk zou kunnen zijn.

3 a. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Rechtens Advies. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Artikel 409, lid 2 BW wordt niet van toepassing verklaard.

b. Voor cliënten die recht hebben op gefinancierde rechtsbijstand volgt uit de verstrekte toevoeging op naam van Rechtens Advies dat de opdracht is vertrekt aan Rechtens Advies. Als Rechtens Advies te weinig informatie krijgt van de client die recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand Rechtens Advies bevoegd om de opdracht niet verder uit te voeren.  

4. De opdrachtgever (cliënt) vrijwaart Advocatenkantoor Rechtens Advies tegen aanspraken van derden, de redelijk kosten van rechtsbijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

5. Verstrekte opdrachten worden door Advocatenkantoor Rechtens Advies uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt). Indien twee of meer personen tezamen een opdracht aan Advocatenkantoor Rechtens Advies hebben verstrekt, zijn zij elk hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht aan Advocatenkantoor Rechtens Advies na te komen. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden en meer in het bijzonder aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

6. Het staat Advocatenkantoor Rechtens Advies vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de haar aan te wijzen personeelsleden of stagiaires te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. Advocatenkantoor Rechtens Advies zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden opdrachtnemers in acht nemen. Advocatenkantoor Rechtens Advies is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Advocatenkantoor Rechtens Advies heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

7. Advocatenkantoor Rechtens Advies zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor Rechtens Advies werkt samen met stichtingen en andere rechtspersonen ten behoeve van de rechtsbijstand en collectieve geschilbeslechting. Indien nodig zal zij voorstellen om ook met deze rechtspersonen een verbintenis aan te gaan teneinde de geschillen te beslechten met het recht van opt out van iedereen die dat wil en tijdig aangeeft. Bij procedures in Nederland dan wel in het buitenland kan het noodzakelijk zijn andere advocaten te machtigen. Er zullen dan passende afspraken gemaakt moeten worden waarmee de cliënt hierbij uitdrukkelijk akkoord gaat.

8. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Rechtens Advies is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Rechtens Advies in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 25.000,-.

9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Advocatenkantoor Rechtens Advies, uit welke hoofde dan ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Advocatenkantoor Rechtens Advies zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

10 a. De kosten van uitvoering van opdracht door Advocatenkantoor Rechtens Advies omvatten het eigenlijke honorarium. Daarbij bestaan de kosten tevens uit de zogenaamde verschotten.

b. Cliënten die recht hebben op gefinancierde rechtsbijstand zijn verplicht de eigen bijdrage aan Rechtens Advies te betalen, alsmede verschotten. Ook bijzondere kosten samenhangend met de zaak, zoals verzendkosten, buitenlandse telefoon en faxkosten, drukkosten en andere exceptionele kosten bij een niet-standaard zaak kunnen in overleg in rekening worden gebracht.

11. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en voor het betreffende opdracht geldende uurtarief.

12. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Advocatenkantoor Rechtens Advies (periodiek) vast te stellen basisuurtarief, welke wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van diegene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Advocatenkantoor Rechtens Advies houdt rekening met de financiële draagkracht van cliënten, mits dit vooraf is overeengekomen.

13. De kantoorkosten, dat wil zeggen de kosten van kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 6 % van het honorarium. Daarbij kan sprake zijn van bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld internationale telefoongesprekken, het inhuren van een tolk, het verzorgen van bespreekruimte en het maken van vertalingen. Advocatenkantoor Rechtens Advies kan afzien van het in rekening brengen van kantoorkosten.

14. De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Advocatenkantoor Rechtens Advies ten behoeve van cliënt worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reis-en verblijfskosten.

15. Advocatenkantoor Rechtens Advies is gerechtigd het door haar gehanteerde basisuurtarief en de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 20 % of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de cliënt is toegestuurd na verhoging van het basisuurtarief en/of de kantoorkosten en/of de reiskostenvergoeding.

16. Advocatenkantoor Rechtens Advies kan voordat werkzaamheden voor opdrachtgever worden verricht een voorschot aan opdrachtgever in rekening brengen.

17. Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Rechtens Advies dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

18. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever (cliënt) van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW, tenzij de cliënt een consument is, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de cliënt de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in verbinding met artikel 6:120 lid 1 BW is verschuldigd.

19. Bij (buiten-)gerechtelijke invordering is de cliënt naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Advocatenkantoor Rechtens Advies gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 

20. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Advocatenkantoor Rechtens Advies, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een met de slotdeclaratie verrekenbaar voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. 

21. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Advocatenkantoor Rechtens Advies weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. Advocatenkantoor Rechtens Advies is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg  van weigering, opschorting of staking van haar werkzaamheden.

22. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Advocatenkantoor Rechtens Advies de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt. Advocatenkantoor Rechtens Advies is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt aansprakelijkheidsbeperkingen  van de door haar ingeschakelde derden namens de cliënt te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Advocatenkantoor Rechtens Advies niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van Advocatenkantoor Rechtens Advies bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio en/of datatransmissie van telefoon, fax of e-mail.

23. a. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Rechtens Advies en haar cliënten worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam. Indien Advocatenkantoor Rechtens Advies als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank die zij daartoe aanwijst. Dit geldt ook indien er sprake is van onderaannemerschap van andere advocaten en/of ingeschakelde personen/bedrijven door Advocatenkantoor Rechtens Advies

       b. Rechtens Advies is lid van de geschillencommissie Advocatuur: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

Een overeenkomst met Rechtens Advies betekent dat de regeling van de geschillencommissie advocatuur van toepassing is.

24. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal, in geval van geschil over interpretatie van inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden na vertaling in een andere taal prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

25. Rechtens Advies is gerechtigd alle openstaande declaraties en voorschotten te verrekenen met aan u toegewezen (proces)(kosten)vergoedingen.  Als er zelf geen proceskosten zijn gemaakt zal een toegewezen en aan ons uitgekeerde proceskostenvergoeding gelden als honorarium.

26. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. Deze algemene voorwaarden worden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Advocatenkantoor Rechtens Advies (www.rechtensadvies.nl). De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

27. Rechtens Advies hanteert een kantoor klachtenregeling die een bijlage vormt bij de Algemene voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE BIJ ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR RECHTENS ADVIES

 

 

Kantoorklachten regeling Advocatenkantoor Rechtens Advies

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de persoon die is belast met de afhandeling van de klacht.

- de advocaat: de advocaat die werkt onder de naam Rechtens Advies;

- geschillencommissie advocatuur: de commissie die bereikbaar is via https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

- ingeschakelde derde: de persoon die in overleg met de klager wordt ingeschakeld om de behandeling van het geschil van de advocaat over te nemen.

 

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Rechtens Advies en de cliënt.

2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt via de website. De advocaat heeft een bepaling over de klachtenregeling in de algemene voorwaarden opgenomen.

2. De advocaat is de klachtenfunctionaris.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank volgens de algemene voorwaarden of aan de geschillencommissie advocatuur.

 

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de advocaat die werkt onder de naam Rechtens Advies.

2. De klachtenfunctionaris overlegt met de klager of zij zelf de klacht gaat behandelen of een derde inschakelt om de klacht te behandelen. Van belang is dat hier overeenstemming over wordt bereikt. De advocaat reageert op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van een derde.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen tien weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris of de ingeschakelde derde stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en de eventueel ingeschakelde derde en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

 

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris en/of de ingeschakelde derde op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3. De klachtenfunctionaris of de ingeschakelde derde helpt de dienstverlening te verbeteren door de afhandeling van klachten te evalueren.

4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de klachtenprocedure geevalueerd.

 

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.